“БОРЯНА“ АД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 29.12.2020г. ръководството на „БОРЯНА“ АД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.058 МИГ- Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Договорът е с обща стойност на одобрените разходи в размер на 390 383,67 лева, от които 351 345,31 лв. безвъзмездно финансиране. В рамките на проекта ще бъдат закупени, доставени и въведени в експлоатация нови високотехнологични плетачни автомати. Основните цели на проекта са насочени към подобряване на производствения капацитет, нарастване на дела на приходите от износ, подобряване ефективността на производствените процеси, намаляване себестойността на продукцията и повишаване конкурентоспособността на предприятието.

X